Holiday Inn Olaya

Tamer Shawki

Email: tamer.shawki@ihg.com

Mobile: 0565168057